חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בטח תורן סוכנות לביטוח בע"מ ("בטח תורן") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של בטח תורן והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, החישובים או השירותים שמקורם באתר זה. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

"מידע" – כל חומר ו/או מידע ו/או חישוב שמוצגים באתר ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו שהם. כל האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד. הוא אינו מהווה ואין לראות בו בשום דרך הצעה, ייעוץ, המלצה, חוות דעת וכיו"ב.  האמור באתר זה אינו מהווה שיווק מכל סוג שהוא ואין באמור בו תחליף לייעוץ, מכל סוג שהוא, המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים והספציפיים שלך. לפני ביצוע כל עסקה מומלץ להיוועץ במומחה בתחום.

הנתונים וכל המוצג באתר זה נכונים למועד כתיבתם ו/או פרסומם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול באתר זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות שלך או ככלי לפרשנותן. 

השימוש באמור באתר זה הינו באחריותך הבלעדית. בטח תורן סוכנות לביטוח (1987) בע"מ (להלן: "בטח תורן") לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהו, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על האמור באתר.

בטח תורן ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה באתר או בגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות בטח תורן עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות ושלמות המידע והתוכן הכלולים באתר. בטח תורן ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, בטח תורן ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

בטח תורן משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת בטח תורן באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, בטח תורן פוטרת עצמה מכל אחריות לכך. 

בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי בטח תורן, יהיה המידע המצוי במשרדי בטח תורן המידע המחייב.

העלאת מידע לאתר (upload)

אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר –

(א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

(ב) האסורים לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

(ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית;

(ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

(ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

(ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של תמורה;

אין בטח תורן יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, בטח תורן שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של בטח תורן פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת"), אתה מעניק בזאת לבטח תורן רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של בטח תורן כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. אתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד בטח תורן בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת.

העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

בשאלות לגבי האתר ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות בטלפון: 077-8012345 או בפקס: 03-6396299 או בדוא"ל: Site@betach.co.il או בדואר לבטח תורן סוכנות לביטוח בע"מ, רחוב המסגר 26, תל אביב. 

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

מטעמי נוחות הניסוח באתר הינו בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס לנשים וגברים כאחר וכי האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים.

יצירת קשר מהירה

השאירו הודעה ונחזור אליכם